Hogy a legkényelmesebben tudjon nálunk vásárolni, sütiket használunk. A szolgáltatás használatával elfogadja azok használatát. Sütiket használunk. Szolgáltatásunk használatával elfogadja azok használatát. Értem

Menu

Úplná pravidla soutěže „Soutěž o 3 sady pro krásu Concept“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Soutěž o 3 sady pro krásu Concept“ (dále jen „soutěž“).

Organizátorem soutěže je:

4home, a.s.

se sídlem: Praha 6, Návazná 1154/35, PSČ 165 00

IČ: 27465616

DIČ: CZ27465616

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 13415 jejímž jménem jedná předseda představenstva Michal Fišer (dále jen „organizátor“ či „organizátor soutěže“)

I. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá v termínu od 13. 5. 2014 do 18. 5. 2014 včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na území České a Slovenské republiky (dále jen „místo konání soutěže“).

II. Účastníci soutěže

1. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm a s adresou pro doručování na území České a Slovenské republiky (dále také „účastník", „účastník soutěže“ nebo „soutěžící").

2. Ze soutěže jsou vyloučeny fyzické osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k zadavateli a organizátorovi, jakož i ke všem s nimi spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Ze soutěže jsou dále vyloučeny právnické osoby spolupracující na konání této soutěže s organizátorem. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 116 občanského zákoníku.

3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá organizátorovi soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

III. Výhra v soutěži

1. Výhrou v soutěži je 3x sada pro krásu Concept (v hodnotě 1199 Kč za 1 sadu), která obsahuje 1x žehličku na vlasy Concept VZ-1320, 1x vlasový vysoušeč Concept VV-5710 a látkovou nákupní tašku. Výhra bude výherci zaslána na náklady organizátora soutěže.

IV. Mechanika soutěže

1. Účastník se zapojí do soutěže tak, že v době konání a místě konání soutěže: na Facebook profilu stránky 4home.cz a 4home.sk odpoví na soutěžní otázku: „Kolik značek, jejichž název začíná na písmeno K, nabízíme na našem e-shopu?“

2. Odpověď na soutěžní otázku sděluje soutěžící organizátorovi prostřednictvím online formuláře (dále jen „soutěžní formulář“) na Facebook profilu 4home.cz a 4home.sk. Odevzdáním vyplněného soutěžního formuláře vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Odevzdáním vyplněného soutěžního formuláře vyjadřuje soutěžící též svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a užitím svým osobnostních atributů podle čl. VI. pravidel. Každý soutěžící se soutěže může zúčastnit pouze jednou. Účast v soutěži není podmíněna objednávkou či nákupem zboží na www.4home.cz ani www.4home.sk.

3. Výhercem se stane jeden soutěžící, který správně odpoví na soutěžní otázku, nebo bude svým tipem nejblíže správné odpovědi. V případě více správných odpovědí vyhrává ten soutěžící, jehož odpověď byla doručena jako první. Výhry v soutěži jsou sdílené, tedy pro obě země společné.

4. Výherce bude organizátorem zjištěn do 3 dnů po skončení soutěže a bezprostředně poté kontaktován za účelem informování o výhře. Jméno výherce bude uveřejněno na Facebook profilu stránky 4home.cz a 4home.sk.

V. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy

1. Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím v rámci soutěžního formuláře poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze společností 4home, a.s., se sídlem: Praha 6, Návazná 1154/35, PSČ 165 00, IČ: 27465616 jakožto správce (dále též jako „Společnost“), a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro účely realizace soutěže a předání výher a dále pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, respektive do odvolání souhlasu.

Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování povinností Společností se může obrátit na Společnost, případně s podnětem i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00.

2. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že zadavatel i organizátor soutěže je oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech zadavatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

VI. Závěrečná a společná ustanovení

1. Tato úplná pravidla soutěže budou po dobu trvání soutěže k dispozici na místě konání soutěže, tedy na Facebook profilu stránky 4home.cz a 4home.sk.

2. Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Organizátor je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na místě konání soutěže, na Facebook profilu stránky 4home.cz a 4home.sk.

3. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.

4. Organizátor soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.

5. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

action banner
feedback
NEWSLETTER
AZ ÖN VÉLEMÉNYE

Ne hagyja ki újdonságainkat és speciális ajánlatainkat.

Iratkozzon fel hírlevelünkre és mindenről első kézből értesülhet

Az Ön véleménye érdekel minket!

Bezárni