ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE „Soutěž Star Wars“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Soutěž Star Wars“ (dále jen „soutěž“).

 

Organizátorem soutěže je:

 

4home, a.s.

se sídlem: Praha 6, Návazná 1154/35, PSČ 165 00

IČ: 27465616

DIČ: CZ27465616

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 13415 jejímž jménem jedná předseda představenstva Michal Fišer (dále jen „organizátor“ či „organizátor soutěže“)

 

I. Termín a místo konání soutěže

 

Soutěž probíhá v termínu od 2. 12. 2015 do 6. 12. 2015 včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na území České a Slovenské republiky (dále jen „místo konání soutěže“).

 

II. Účastníci soutěže

 

1. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm a

s adresou pro doručování na území České a Slovenské republiky (dále také „účastník", „účastník soutěže“ nebo „soutěžící").

 

2. Ze soutěže jsou vyloučeny fyzické osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k zadavateli

a organizátorovi, jakož i ke všem s nimi spolupracujícím společnostem a agenturám, resp.

též osoby takovým osobám blízké. Ze soutěže jsou dále vyloučeny právnické osoby spolupracující na konání této soutěže s organizátorem. Za osobu blízkou jsou považovány

osoby uvedené v § 116 občanského zákoníku.

 

3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže

nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání

výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá

nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá organizátorovi soutěže, který je oprávněn

ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník

soutěže bude vyloučen v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření

na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné

osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

 

III. Výhra v soutěži

 

1. Výhrou v soutěži je 5x bavlněná osuška Star Wars Yoda, každý výherce obdrží 1 osušku.

 

IV. Mechanika soutěže

 

  1.     Účastník se zapojí do soutěže tak, že v době konání a místě konání soutěže: na soutěžní stránce na 4home.cz odpoví na soutěžní otázky:  

 

„Na kolika produktech s motivy Star Wars z naší nabídky je vyobrazený mistr Yoda?“ a „Motiv jakého města byl mezi povlečením nejprodávanější na našem e-shopu minulý týden?“

 

2. Odpověď na soutěžní otázku sděluje soutěžící organizátorovi prostřednictvím online

formuláře (dále jen „soutěžní formulář“) umístěného na soutěžní stránce na 4home.cz. Odevzdáním vyplněného soutěžního formuláře vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Odevzdáním vyplněného a podepsaného soutěžního formuláře vyjadřuje soutěžící též svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a užitím svým osobnostních atributů podle čl. VI. pravidel. Každý soutěžící se soutěže může zúčastnit pouze jednou. Účast v soutěži není podmíněna objednávkou či nákupem zboží na  www.4home.cz.

 

 

3. Výherci se stane 5 soutěžících, kteří správně odpoví, nebo budou svou odpovědí nejblíže správné odpovědi v případě obou soutěžních otázek. O pořadí výherců rozhoduje čas doručení odpovědí.

 

4. Výherci budou organizátorem zjištěni do 2 dnů po skončení soutěže a bezprostředně poté

kontaktován za účelem informování o výhře. Jméno výherce bude uveřejněno na stránce soutěže na 4home.cz.

 

V. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy

 

1. Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím v rámci soutěžního formuláře

poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze společností 4home, a.s., se

sídlem: Praha 6, Návazná 1154/35, PSČ 165 00, IČ: 27465616 jakožto správce (dále též

jako „Společnost“), a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro účely

realizace soutěže a předání výher a dále pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení

výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných

aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle

zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, respektive do odvolání souhlasu.

 

Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování povinností Společností se může obrátit na Společnost, případně s podnětem i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00.

 

2. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že zadavatel i organizátor soutěže je oprávněn

užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku,

bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních

a reklamních materiálech zadavatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že

mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové

záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

 

VI. Závěrečná a společná ustanovení

 

1. Tato úplná pravidla soutěže budou po dobu trvání soutěže k dispozici na místě konání soutěže, tedy na soutěžní stránce na 4home.cz.

 

2. Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech

týkajících se této soutěže. Organizátor je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit,

prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na místě konání soutěže, na Facebook profilu stránky 4home.cz a 4home.sk.

 

3. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor si vyhrazuje právo

nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit

podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být

výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.

 

4. Organizátor soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí

svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.

 

5. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato

pravidla bezvýhradně dodržovat.

action banner
feedback
NEWSLETTER
AZ ÖN VÉLEMÉNYE

Ne hagyja ki újdonságainkat és speciális ajánlatainkat.

Iratkozzon fel hírlevelünkre és mindenről első kézből értesülhet

Az Ön véleménye érdekel minket!

Bezárni